Přihlášené projekty pro rok 2016
Sem vložte podnadpis

Přihlášené projekty do ročníku 2017 administrujeme a připravujeme ke zveřejnění.

Do  ročníku 2016 soutěže Honitba roku se přihlásilo pět projektů:


Projekt č. 1: Ing. Marek Daňhel - Honební společenstvo Albrechtice

Projekt č. 2: Petr Chlumecký - Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice

Projekt č. 3: Kinský dal Borgo, a.s. - Obora Kněžičky - Stará Báň

Projekt č. 4: JUDr. Jiří Sehnal - Honitba Vinaře

Projekt č. 5: Josef Vacík - Honební společenstvo Bavorovice - České Vrbné


Projekt č. 1

Přihlašovatel: Ing. Marek Daňhel 

Název honitby: Honební společenstvo Albrechtice 

Lokalita honitby: Hlavní 612, Albrechtice 735 43, okr. Karviná

Anotace: 

Nedílnou součástí mysliveckého hospodaření, i zákonnou povinností uživatele honitby, je zlepšování podmínek pro život zvěře. Změny v systémech zemědělského hospodaření, průmyslová výroba, silniční dopravy a urbanizace jsou silně působící vlivy, které výrazně ovlivňují prostředí pro život všech volně žijících organismů. Myslivci mají řadu možností při své činnosti realizovat opatření, která zvýší ekologickou stabilitu prostředí a vytvoří lepší prostor pro život všeho živého, tedy i nás lidí.

Albrechtické paseky před tvorbou tůně (prosinec 2013)
Albrechtické paseky před tvorbou tůně (prosinec 2013)
Tůně na Albrechtických pasekách (listopad 2016)
Tůně na Albrechtických pasekách (listopad 2016)

Projektant opatření a autor realizačního projektu: 

Členové Honebního společenstva Albrechtice, členové Mysliveckého spolku Albrechtice-Sosny, dobrovolníci a nadšenci z řad včelařů a občanů Obce Albrechtice, kterým není lhostejné prostředí ve kterém žijí a budou žít jejich děti.

Náklady na realizaci:

Zdroje: zemědělské dotace MZe 198.791 Kč, vybrané činnosti mysliveckého hospodaření dotace MZe 145.450 Kč, Ing. Marek Daňhel 91.249 Kč, příspěvek z rozpočtu obce Albrechtice 50.000 Kč, honební společenstvo Albrechtice 30.000 Kč, dotace MŽP program péče o krajinu 12.000 Kč, Ing. Milan Smelík 20.000 Kč, příspěvek společnosti AWT 10.000 Kč .

Celkové náklady za 10 let od roku 2007 byly 557.490 Kč.

Technické parametry:

V roce 2016 obhospodařujeme v honitbě Albrechtice celkem 17,15 ha políček pro zvěř. Obnovili jsme a udržujeme na 5 lokalitách celkem 1,5 ha vodních ploch. Vytvořili jsme biocentrum s mokřadním ekosystémem Tůně na albrechtických Pasekách 0,05 ha. Remíz na Pastvinách 250 m. Stromořadí myslivců 400 m.


Fotogalerie myslivecká políčka:


Fotogalerie Tůně na albrechtických Pasekách:


Fotogalerie výsadba remízu na pastvinách a stromořadí myslivců a včelařů v Albrechticích:


Projekt č. 2

Přihlašovatel: Petr Chlumecký

Název honitby: Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice, Nová Ves pod Pleší

Lokalita honitby: K.Ú. Starý Knín, pozemky p.č. 920/2 (zalesněno v r. 2009) a 916/2 (zalesněno v r. 2015), Tyršova 107, 262 04, Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram

Anotace: 

V návaznosti na aktivity MS související s vypouštěním zvlášť ohroženého druhu koroptve polní, jsme v r. 2006 začali s oslovováním majitelů pozemků s možností pronájmu jejich pozemků za účelem zřizování mysliveckých políček. K těmto aktivitám nás motivovaly i soudní spory se zemědělskou společností, kdy v období let 2002-2004 byly na naše MS podány žaloby na škody způsobené zvěří v celkové výši cca 450.000 Kč (náklady na právní zastupování byly ve výši cca 150.000 Kč). Postupně si tak naše MS pronajalo cca 12 ha zemědělské půdy za účelem osévání mysliveckých políček, roztroušených po honitbě. K těmto 12ti ha MS zakoupilo první pozemky v honitbě o výměře 6,2 ha. Finanční prostředky na nákup pozemků jsme získali za prodej odchycených zajíců. Vytyčením pozemků v terénu, které jsou ve vlastnictví MS a pozemků pronajatých, došlo zároveň k rozdělení obrovských lánů monokultur a alespoň k minimálnímu zpestření krajiny a zvýšení její úživnosti.

Myslivecký spolek je přihlášen jako zemědělský subjekt - aktivní zemědělec u SZIF. Vzhledem k tomuto opatření můžeme čerpat dotace na zalesnění zemědělské půdy, v minulém zemědělském období též na dotační titul biopásy. Na zalesněné pozemky navazují nesečené traviny (myslivecká políčka dle pravidel pro podporu vybraných mysliveckých činností), po obvodu v minulosti oseté biopásem o š. 12 m, od r. 2015 době pruhem jarní obiloviny. Oba vysázené lesíky byly v minulosti součástí cca 75 ha lánu monokultur zemědělských plodin. Vysázením lesíků jsme vytvořili významné krajinotvorné prvky s vyšším stupněm ekologické stability. Lesík vysázený v roce 2009 byl v roce 2016 odplocen a plní funkci krytu pro zvěř a ostatní živočichy. Lesík vysázený v r. 2015 zůstává zatím zaplocen (podmínka dotace). Oplocenky jsou též jedním z míst, do kterých poměrně s úspěchem vypouštíme již cca 20 let koroptev polní.

lokalita při výsadbě (2009)
lokalita při výsadbě (2009)
lokalita na podzim 2016
lokalita na podzim 2016

Projektant opatření a autor realizačního projektu: 

Projekty zalesnění na oba lesíky vypracoval po konzultaci s představami členů MS Hubert Malá Hraštice Ing. Zdeněk Mařík, odborný lesní hospodář, bytem polesí Svatá Anna, Dobříš 300, 26301, licence č. ŽP 6093/2005-iO, e-mail cindamarikova@seznam.cz na základě typologie ÚHÚL Brandýs nad Labem. 

Dodavatelská firma:

Lesík 920/2 výhradně členové MS, lesík 916/2 členové MS + firma Nakládal - zalesňovací služby

Náklady na realizaci:

Lesík p.č. 920/2 cca 170 tis. včetně oplocenky

Lesík 916/2 zatím cca 210 tis. (včetně oplocenky - náklady se zvedly vzhledem k velkému suchu v r. 2015 a 2016, kdy muselo být dosázeno cca 2/3 sazenic původní výsadby).

V nákladech není promítnuta práce, kterou odpracovali každý rok členové MS při prvním vysazování lesíků, následném dosazování v dalších letech a každoročním velmi fyzicky náročné ožínání všech sazenic.

Financováno z vlastních zdrojů a následně uplatněna dotace SZIF - zalesňování zemědělské půdy. V ceně není zahrnuta cena za nákup pozemků (350.000 Kč)

Doba realizace:

Lesík 920/2 - první výsadba 2009, dosazování 2010-11, každoroční ožínání všech sazenic 2009-2012 (cca 9 000 sazenic)

Lesík 916/2 - první výsadba 2015, dosazování 2016, každoroční ožínání všech sazenic 2015 a 2016 (cca 9.000 sazenic)

Políčka - každoroční náklady cca 40.000 Kč na přípravu půdy (orba, vláčení a setí + nájmy vlastníkům ve výši 2.000 tis/ha) a na osivo pro biopásy (od r. 2009 do r. 2014) od r. 2015 na obilné pruhy o výměře cca 3 ha a jetelotravní políčka o celkové výměře cca 14 ha (nejen u lesíků) ale po celé honitbě - financováno z plateb SAPS (na plochu) od SZIF a z plateb MZe na podporu vybraných mysliveckých činností - zakládání políček pro zvěř.

Roční náklady na myslivecká políčka a biopásy: 40.000 Kč, od r. 2008 - 2016 celkem 360.000 Kč. Celkové náklady činí 740.000 Kč.

Technické parametry:

Myslivecká jetelotravní políčka roztroušeně v celé části honitby. Ve většině případů jsou po obvodu jetelotravních políček, ponechaných "na divoko" osety obilné pruhy o š. 12 m (do r. 2014 biopásy). Celková výměra jetelotravních ploch cca 14 ha, celková výměra obilných pruhů cca 3ha.

K těmto výměrám lze ještě započítat 6,2 ha obhospodařovaných mojí osobou (Petr Chlumecký), kdy jako zemědělec veškerou úrodu nechávám pro zvěř (do roku 2014 jsem na mnou obhospodařovaných plochách oséval pouze biopásy - v současné době jarní obilovina). Další 2 pruhy o celkové výměře cca 0,6 ha ponechává drobný zemědělec - člen našeho MS Milan Dvořáček. Do roku 2014 oséval 2 ha biopásů další zemědělec Pavel Pleiner.
Projekt č. 3

Přihlašovatel: Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Název honitby: Obora Kněžičky - Stará Báň

Lokalita honitby: Katastrální území Kněžičky, okres Nymburk

Anotace:

Předmětem projektu byla opatření vedoucí ke zlepšení biodiverzity a zvýšení ekologické stability lesních porostů v NRBC "Žehuňská obora". V rámci realizace akce došlo k rekonstrukci porostů s převahou jasanu napadených houbovým patogenem Chalara fraxinea, a dále byla realizována změna druhové skladby nepůvodních porostů smrku a borovice. Součástí projektu byla výsadba dřevin vhodné druhové skladby a byla provedena jejich mechanická a chemická ochrana.


jasanový porost napadený houbou Chalara fraxinea (situace před úpravou)
jasanový porost napadený houbou Chalara fraxinea (situace před úpravou)
jedle a buky (tři roky po výsadbě)
jedle a buky (tři roky po výsadbě)

Projektant opatření a autor realizačního projektu: 

Bc. Martin Polívka DiS, Chlumec nad Cidlinou; Bc. Michal Prouza, Chlumec nad Cidlinou

Dodavatelská firma:

Kinský dal Borgo, a.s.; Jaroslav Fikera; Ing. Josef Štěpán

Náklady na realizaci:

Celkové náklady činí 2.245.039 Kč.

Podpořeno z Operačního programu životní prostředí částkou 1.252.397 Kč

Technické parametry:

V rámci realizace bylo nově založeno a obnoveno 16,87 ha lesních porostů s druhovou skladbou podporující zvýšení biodiverzity a ekologické stability lesních porostů jako přirozeného prostředí pro zvěř a další rostlinné a živočišné druhy. Celkem bylo vysázeno 137.160 ks sazenic dubů, habrů, lip, jilmů, třešní, buků a jedlí a vybudováno 7,77 km oplocenek na ochranu nově vysázených sazenic před zvěří v prvních letech po výsadbě.


Projekt č. 4

Přihlašovatel: JUDr. Jiří Sehnal

Název honitby: Honitba Vinaře

Lokalita honitby: Vinaře, okres Kutná Hora

Anotace: 

Ozeleňovány byly jak obecní, tak i vlastní (zakoupené) pozemky, které byly vybírány tak, aby co nejvíc rozčlenily velké půdní bloky. Kromě toho byli přesvědčeni i někteří další vlastníci honebních pozemků, aby tyto poskytli k zalesnění nebo k vybudování remízů. Zalesňování orné půdy bylo prováděno lesnickým způsobem, dílem za použití techniky - sázecího stroje, většinou však šlo o ruční výsadbu. Sadební materiál byl až na drobné výjimky nakupován ve Školním lesním podniku Kostelec nad Černými Lesy a v Lesoškolkách Řečany nad Labem. Vždy se jednalo o uznávanou, certifikovanou sadbu. Trávní osivo bylo v prvních letech nakupováno u Výzkumného ústavu v Libišanech, v posledních letech pak bylo trávní osivo nakupováno u firmy Agrostis. Ekologické zemědělské osivo pak bylo nakupováno od certifikovaných producentů dle seznamu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

lokalita před úpravou
lokalita před úpravou
lokalita po úpravě (foto Jan Strnad)
lokalita po úpravě (foto Jan Strnad)


Projektant opatření a autor realizačního projektu: 

Realizační tým je tvořen především průběžně se měnícím aktivem dobrovolníků, ve kterém převažují zejména myslivci, nejsou však jediní. Projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny připravoval Ing. Mirko Zedník, který kromě toho, že je předseda představenstva zemědělské firmy, jež v dané lokalitě ekologicky hospodaří, je též nadšeným amatérským krajinářem. Projekty k zalesnění orné půdy byly vypracovány Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, čímž byla vysoká odbornost zaručena. 

Dodavatelská firma:

Dodavatelé jednotlivých dílčích prací nejsou nijak specializovaní a jsou vybíráni z okolí, především z důvodů ekonomické úspornosti.

Náklady na realizaci:

Náklady byly průběžně hrazeny z vlastních zdrojů, v roce 2015 a 2016 byly čerpány dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny z programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny. Od roku 2014 jsou také čerpány "myslivecké" dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje. Výše těchto dotací je však prakticky zanedbatelná.

Při zemědělské činnosti jsou od roku 2015 čerpány obvyklé dotace na plochu, platné pro ekologické zemědělství. Ačkoliv práce pokračují a budou pokračovat i v příštích letech, už nyní honitba slouží jako inspirační zdroj pro mnohé další myslivecké spolky v okolí a názorně ukazuje, jakého pokroku je možné v této činnosti dosáhnout. Tento stav umožňuje provádět v omezeném rozsahu i příslušnou edukativní činnost, která už má první konkrétní výsledky.

V roce 2015 byly uskutečněny dva projekty, jejichž náklady činily 296.653,72 Kč (Výsadba Lovčice) a 69.905,69 Kč (Lesní tůň Vinaře).

Celkové náklady od roku 2001 činí cca 4.000.000,- Kč.Projekt č. 5

Přihlašovatel: Josef Vacík, Žižkova 240 Hluboká nad Vltavou 37341

Název honitby: Honební společenstvo Bavorovice - České Vrbné

Lokalita honitby: Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice

Anotace: 

Využití pozemků k Úses cca 8 ha ploch biokoridorů. Protínají celou honitbu a vytváří možnosti krytu pro drobnou zvěř a migrace. Poskytují pestrou možnost potravy. Skupinky keřů stromů mají i význam krajinotvorný v polních celcích. Prvky ÚSES jsou doplněny 2 ha mysliveckých políček, napajedly a biopásy.

okolí Bavorovic před úpravami (2003)
okolí Bavorovic před úpravami (2003)
okolí Bavorovic po úpravách - biokoridory (2016)
okolí Bavorovic po úpravách - biokoridory (2016)

Projektant opatření a autor realizačního projektu: 

Ing. Marek Valenta IČO 45024383

Dodavatelská firma:

Ing. Marek Valenta IČO 45024383,  Strouha 237 Třeboň,  +420 602 465 080

Náklady na realizaci:

Celkové náklady činí 259.204,- Kč.

Program péče o krajinu MŽp pro rok 2004.

Technické parametry:

oseté pásy o šíři 16 a 20 m celková ploch 8 ha; myslivecká políčka 2 ha