Přihlášené projekty předchozích ročníků

HONITBA ROKU

Ročník 2021

Další ročník soutěže Honitba roku 2021 byl vyhlášen opět v červnu, tentokrát v prostorech České zemědělské univerzity v Praze. Součástí vyhlášení byla i veřejnosti přístupná konference Honitba roku, kterou zahájil předseda ČMMJ, z.s. Ing. Jiří Janota. Příspěvky přednesli i všichni zástupci vítězných spolků. Oceněnými jsou Honební společenstvo Ondřejov, Myslivecký spolek Okarec – Třesov a Myslivecký spolek Mezihájí Kněžice. O činnosti vítězů a jejich projektech se dočtete v odkazu Přihlášené projekty.

Honitba Ondřejov – Zvánovice – smíšená honitba

Přihlašovatel: Honební společenstvo Ondřejov
Lokalita: Střední Čechy, Praha – východ, Ondřejov

Honitba HS Ondřejov se rozkládá v katastru obcí Ondřejov, Zvánovice, Třemblat o rozloze 1412 ha. Jedná se o honitbu smíšenou s výskytem převážně spárkaté zvěře – srnčí, černá, zvyšuje se výskyt dančí zvěře. Z drobné se sporadicky vyskytuje bažant a zajíc.

Pro zvyšování úživnosti honitby jsou každoročně obhospodařována myslivecká políčka, na něž jsou získávány dotace z MZe. Od roku 2019 členové nechávají vyměřit bývalé aleje, které v minulém stolení tvořily hranice polností a hlavně zabraňovaly erozi půdy a splavování ornice z polí a obnovují je výsadbou ovocných stromků na obnovených hraničních mezích. Jsou vysazovány převážně tradiční ovocné stromky – jabloň, hrušeň, třešeň, švestka, jejichž plody budou k dispozici i pro širokou veřejnost, doplňkovými stromy byly jeřáb a dub. Veškerá výsadba probíhá v rámci brigád z řad myslivců a jejich rodinných příslušníků.

Financování této akce je z grantu Nadace NROS Škoda stromky – Škoda Auto Mladá Boleslav, kde je každoročně podávána žádost o grant. Takto bylo již vysazeno kolem 250 stromků a v letošním roce je opět schválený grant na výsadbu 100 ks ovocných stromů. V roce 2019 byla v rámci tohoto grantu vyčištěna stará lesní skládka a provedena výsadba 1000 ks lesních sazenic.

Celkem jsou obhospodařována dvě myslivecká políčka, jedno o výměře 0,43 ha druhé 3,3 ha, kdy jsou pěstovanými plodinami převážně kukuřice, vojtěška, hrách, slunečnice a proso.

Velký úspěch má i kulturní akce pro širokou veřejnost – Myslivecký den, na kterém probíhají ukázky od sokolníků, trubačů, přednáška o srnčí zvěři, pro děti jsou připraveny hry a soutěže.

Honitba Okarec – polní honitba

Přihlašovatel: Myslivecký spolek Okarec – Třesov
Lokalita: Okres Třebíč – Okarec, Třesov

Jedná se o polní honitbu s intenzivním zemědělských hospodařením na velkých půdních blocích. Celková výměra je cca 710 ha, z toho činí 60 ha les, 23 ha vodní plochy, 13 ha ostatní plochy a 614 ha zemědělské pozemky.

Snahou mysliveckého spolku bylo rozčlenit velké bloky orné půdy, vysázet novou krajinnou zeleň, která zvýší úživnost honitby a poskytne krytové podmínky pro zvěř.

Systematickým činnostem se členové spolku v úpravě krajiny věnují od roku 2006. Úpravy zahájili zalesňováním orné půdy, vytvořili přírodní napajedla a postupně navyšovali plochu vytvářených políček pro zvěř. Momentálně obhospodařují osm políček, které osévají různými typy směsí, mj. směsí pro krmný biopás. Dále vytvořili několik desítek budek pro vodní ptáky, koroptví boudy, zásypy a odchytová zařízení pro invazivní druhy. Iniciovali v obci Třesov provedení komplexní pozemkové úpravy a po jejím dokončení výsadbu části územního systému ekologické stability – biocentrum a několik biokoridorů. Díky úpravám v krajině se na slušné úrovni drží stavy zvěře zaječí, bažantí i koroptví.

Z program péče o krajinu počínaje rokem 2007 začali v honitbě vysazovat trvalé remízky a liniové výsadby ovocných a dalších dřevin. Celkem bylo vysazeno 3019 ks stromů a 5612 keřů.

Projekty zalesnění, remízků a alejí projektuje předseda spolku Ing. Tomáš Sedláček. Biocentrum a biokoridory VZD invest, s.r.o. Většina projektů je realizována členky spolku, obcemi, popř. dětmi z mysliveckého kroužku a dále biocentrum a biokoridory – KAVYL, s.r.o.

Náklady na realizaci:

Zalesňování zemědělské půdy:                  dotace SZIV; stovky tisíc Kč

Remízky a liniové výsadby:                         MŽP – AOPK; 864 083,- Kč

Napajedla, políčka:                                       MZe – příspěvky; 170 129,- Kč

Biocentrum, biokoridory:                            MŽP – OP ŽP; 22,5 mil. Kč

Desítky tisíc korun věnovaly obce a myslivecký spolek na následnou údržbu krajinných prvků. Ta probíhá v rámci brigádnické činnosti spolku.

Plocha orné půdy převedené na les je 6,41 ha, počet nových remízků je 8 (1,70 ha), nově 2 445m liniových výsadeb, plocha udržovaných políček pro zvěř je 5,41 ha. Vybudovaných nových napajedel je 7. Plocha biokoridorů, včetně tůní, je 10,5 ha.

Honitba Kněžice

Přihlašovatel: Myslivecký spolek Mezihájí Kněžice
Lokalita: Okres Nymburk, Kněžice

Honitba se nachází v katastru obcí Kněžice, Dubečno, Osek, Dvořiště a Chroustov ve středních Čechách, okrese Nymburk. Jsme převážně polní honitbou a působíme na 1960 ha plochy. Území je bohaté na remízy a náhony rozdělující půdní bloky. Máme 13 plně aktivních a 10 čestných členů.

Zvěř je zde převážně srnčí. Z drobné zvěře je bohatě zastoupen zajíc, kterého i odchováváme. Bažanti a králíci zde volně žijí jen zřídka, a proto je z důvodu zazvěřování dovážíme z umělých chovů. Bohužel je u nás, jako všude, vysoký tlak predátorů. Černá zvěř se u nás vyskytuje přechodně dle sezonních plodin. Od roku 2019 aktivně spolupracujeme i s místními včelaři a podílíme se na vysévání medonosných luk, s pomocí místních zemědělců zakládáme myslivecká políčka pro zvěř.

Doposud největším přínosem pro naši honitbu byla výsadba biopásu u rybníka Nový. Biopás je dlouhý 1,2 km a v nejširším úseku má až 20 metrů. Je osazen solitéry a keřovými ostrůvky. Trávu sečeme 2x ročně na seno. Na tento biopás nasedá i druhý biokoridor, který byl vysazen koncem roku 2021 a je dlouhý 400 m. Na něj bude nasedat 4 ha poldr s 1 ha stálé hladiny vody a 3 ha rákosin.

Díky spolupráci s obcí Kněžice, která provozuje Bioplynovou stanici se dvěma kotly na štěpku, se podílíme na obnově biotopů a údržbě těch stávajících. Za brigádnické hodiny, která odvádíme, tak získáváme finanční příspěvky v rámci grantového řízení a obec nám umožňuje používat stroje, kterými disponuje. Po domluvě můžeme vysazovat stromy, zakládat remízky a malé oplocenky, o které je snazší péče a působí jako vhodný kryt pro zvěř, což vše zlepšuje životní prostředí zvěře.

V roce 2021 jsme zaurgovali žádost o výměnu pozemku bývalé plantáže vánočních stromů, která byla ve vlastnictví Zemědělské Akciové společnosti. Jednalo se o 1 ha velký remíz, který je bohatě vzrostlý a je ideálním biotopem pro zvěř. Nyní patří obci a náš spolek ho využívá jako vypouštěcí místo pro zajíce, divoké králíky a bažanty.

V rámci pozemkových úprav se u nás zrealizovalo zpevnění polních cest cca na 12 km našeho katastru, ale díky našim připomínkám vznikl podél každé cesty minimálně 2 m široký zelený pruh, který je osazen stromy a keři. Sečení trávy nyní můžeme korigovat a dosazovat dle vlastních představ.

Za poslední 3 roky jsme z vlastních prostředků vybudovali tři tůně jako napajedla, které mají průměr 2 až 6 m a jsou 4 m hluboké. Vodu čerpáme i na zalévání námi vysazených stromů a remízků.  

Vážíme si práce předešlých generací, a proto dodržujeme dle tradice myslivecký ples, zvěřinové hody, vepřové hody, účastníme se slavností obce a organizujeme akce pro děti – příměstský tábor, dětský den a exkurze pro základní školu. Momentálně svépomocí rekonstruujeme naší mysliveckou klubovnu.HONITBA ROKU

Ročník 2019

V červnu 2020 bohužel nemohlo proběhnout slavnostní vyhlášení soutěže Honitba roku ročníku 2019 během Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada. Z důvodu platných protiepidemických opatření byli vítězové soutěže Honitba roku za rok 2019 vyhlášeni až v prosinci 2020, a to na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Oceněnými jsou Myslivecké sdruženi Vitice, Společnost Kelečsko a.s. a Městské lesy Hradec Králové, a.s.

Honitba Vitice

Přihlašovatel: Leoš Brožek
Lokalita: Vitice, okres Kolín

Honitba mysliveckého spolku Vitice má rozlohu 2 984 ha a nachází se na Kolínsku. Z drobné zvěře se zde vyskytuje zajíc a bažant, ze spárkaté zvěře srnčí a černá.

Za účelem podpory zpestření krajiny začali již v roce 2001 s výsadbou plodonosných dřevin. Od té doby vysázeli přes 3 500 stromů, což je několik kilometrů liniových výsadeb. Často pomohla dobrá spolupráce se zemědělci, kteří poskytli pozemky a myslivci se postarali o výsadbu.

Pestrá krajina, úzké pruhy rozdílných plodin
Výsadba stromů podél polních cest

Na vhodných místech byly vysázeny remízy a vytvořena napajedla. Na 15 hektarech jsou udržována
myslivecká políčka s ovsem, krmnou kapustou nebo kukuřicí.

Dnes už jsou osázeny všechny dříve dřevin prosté meze v honitbě. Na některé remízy navazují myslivecká políčka, kde se střídají atraktivní plodiny pro zvěř. Mimo zvěře jsou taková místa atraktivní pro mnoho dalších druhů živočichů.

Náklady na realizaci

MS čerpá příspěvky na myslivecké hospodaření od Středočeského kraje. Výsadbu stromů často financuje obec či zemědělské družstvo. Další náklady financuje MS z vlastních zdrojů, ročně okolo 150 000 Kč. Realizaci prací v honitbě provádějí myslivci ve svém volném čase. Poslední výsadba 600 stromů vyšla na 300 000 Kč.

Kelečsko, a.s., Kelč

Přihlašovatel: Ing. Radim Kubečka, KELEČSKO, a.s.
Lokalita: Kelč, okres Vsetín

Pro zvýšení úživnosti zemědělských ploch a vytvoření klidových zón v rámci zemědělského hospodaření vstoupili přihlašovatelé v roce 2017 do agroenvironmentálních opatření v rámci dotací SZIF. Konkrétně se jednalo o ochranu čejky chocholaté, biopásy a zatravnění orné půdy. Ve spolupráci s městem Kelč a místními mysliveckými spolky osázeli ovocnými stromy meze mezi poli. Opatření jsou realizována na pozemcích zemědělské společnosti KELEČSKO a.s. a na nezemědělských pozemcích města Kelč.

Opatření AEKO Ochrana čejky chocholaté
Pestrá krajina

Nektarodárné biopásy jsou pěstovány na ploše 10 ha, plocha pro ochranu čejky chocholaté, v krmné variantě je oseta na výměře 26 ha a ve spolupráci s místními mysliveckými spolky a městem Kelč bylo osázeno 600 metrů mezí mezi poli. Zatravněno bylo 15 ha svažitých pozemků a na 105 ha se začalo hospodařit v ekologickém režimu. Díky rozvinuté živočišné výrobě zde pěstují na 150 ha orné půdy vojtěšku, která zvyšuje potravní nabídku zvěře.

Náklady na realizaci

Na zemědělských plochách jsou náklady hrazeny z dotačních titulů agroenvironmentálních opatření SZIF, ročně v objemu 600 000 Kč, ostatní opatření v objemu 15 000 Kč ročně jsou hrazeny z prostředků KELEČSKO a.s. a města Kelč.

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

Přihlašovatel: Městské lesy Hradec Králové, a.s.
Lokalita: okresy Hradec Králové a Pardubice

Majetek akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové je unikátní jak svou polohou v blízkosti statisícového města, tak enormní rekreační zátěží. Snahou společnosti je hospodařit na svěřeném majetku s péčí řádného hospodáře a skloubit všechny funkce lesů, včetně mysliveckého hospodaření a jeho propagace, při zachování trvale udržitelného rozvoje lesního prostředí.

Výsledkem skloubení kvalitního lesnického a mysliveckého hospodaření je dlouhodobé zvyšování druhové pestrosti porostů, a tím i úživnosti honiteb. Ve stále větší míře se zde uplatňují produkční listnaté dřeviny a doplňkově i plodonosné a ovocné dřeviny.

V posledních letech se zaměřují i na zadržování vody v krajině a budování napajedel pro zvěř, ale i pro rostlinné a živočišné druhy vázané na vodní prostředí.

Zvěřní políčko s výsadbou plodonosných dřevin
Napajedlo, tůň pro lesní živočichy

Na svěřeném majetku Městské lesy udržují 7 zvěřních políček o celkové ploše 5,19 ha. Nově vybudovaly nebo obnovily 25 malých vodních ploch, které slouží jako napajedla a jako biotop pro vodní faunu a flóru. Na zvěřních políčkách a jiných vhodných místech bylo vysazeno cca 350 plodonosných dřevin, tj. jabloní a hrušní a cca 2 500 třešní ptačích. Především se zde ale lesnicky hospodaří tak, aby zdejší honitby poskytovaly zvěři přirozeně dostatek potravy, a to volbou vhodných dřevin a díky celkové péči respektující přirozené přírodní procesy.

Kromě zvyšování kvality životního prostředí pro zvěř se Městské lesy zaměřují i na ptactvo a s tím spojenou biologickou ochranu lesa. Po celém majetku je rozmístěno více jak 2 500 budek pro drobné ptactvo, sovy i netopýry. V řešeném období vzniklo 18 nových krmítek, do kterých je v době nouze distribuováno slunečnicové semeno, každoročně cca 2 000 kg.

Náklady na realizaci

Jednotlivé projekty zvyšující kvalitu našich honiteb jsou financovány z vlastní podnikatelské činnosti za přispění různých dotačních prostředků.

Políčka pro zvěř:
MZe 212 052 Kč, vlastní prostředky 121 000 Kč

Napajedla pro zvěř:
MZe 30 250 Kč, vlastní prostředky 175 450 Kč

Tůně pro lesní živočichy:
MZe 356 862 Kč, vlastní prostředky 417 538 Kč

Sázení plodonosných dřevin:
Statutární město Hradec Králové 30 250 Kč, vlastní prostředky 266 200 Kč

Přikrmování ptactva:
Statutární město Hradec Králové 96 195 Kč, vlastní prostředky 33 600 Kč

Celkové náklady za roky 2015 až 2019: 1 739 397 Kč


HONITBA ROKU

Ročník 2018

Červen je měsícem myslivosti a již tradiční nedílnou součástí oslav Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada je i ocenění honiteb, které hospodaří příkladným mysliveckým způsobem a podporují co nejpestřejší biodiverzitu v hospodářské krajině. Představujeme Vám tři nejúspěšnější za rok 2018.

Polní honitba roku

Název honitby: Honitba Orel Darkovice
Přihlašovatel: Myslivecký spolek Orel Darkovice – Darkovičky, z.s.
Lokalita: Moravskoslezský kraj, okres Opava

Anotace: Myslivecký spolek Orel Darkovice-Darkovičky si plně uvědomuje, že úloha dnešní myslivosti je zejména v ochraně a tvorby životního prostředí. O to více tuto skutečnost pociťujeme v polní honitbě, kde v průběhu posledních 60 let došlo k rapidní změně zemědělského hospodaření. Zejména drobné zvěři se nedostává vhodných životních podmínek na rozdíl od zvěře černé a srnčí. Z těchto důvodu jsme se rozhodli vytvořit v honitbě síť ploch, na kterých se bude příznivě hospodařit s ohledem na životní nároky drobné zvěře, a to především bažantí, zaječí a koroptve polní.

Alej u Jásenky
Biopás s výsadbou

Technické parametry

V roce 2018 obhospodařujeme v honitbě Orel Darkovice celkem 3 ha zvěřních políček, dále 3 ha bio pásu a ve spolupráci se zemědělským družstvem DRUDAR Darkovice přes 8 ha nektarodarných biopásů, které jsou hodnotné i pro zvěř. Ve spolupráci s městem Hlučín, obcí Darkovice a ostatními spolky vysazujeme podél polních cest či na vhodných lokalitách plodonosné dřeviny. V roce 2018 to bylo přes 100 ks dřevin s individuální ochrannou. V rámci přístupu zvěře k vodě přehrazujeme místní potoky, pečujeme o prameny a v minulém v roce 2018 jsme započali s tvorbou tůní. Snahou je tyto tůně rozmisťovat systematicky po honitbě. Tam, kde chybí přirozený zdroj vody, instalujeme betonové napáječky.

Náklady na realizaci

Zdroje: Zemědělské dotace MZe na nektarodárné biopásy pro DRUDAR Darkovice, dotace Města Hlučína o Obce Darkovice cca 10 000,- Kč, osobní příspěvky členů spolku: Ing. Tomáš Matýsek cca 20 000,- Kč, spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky cca 10 000,- Kč z dotace města Hlučína.

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Členové Mysliveckého spolku Orel Darkovice-Darkovičky, zejména Ing. Hynek Tvrdý a Ing. Tomáš Matýsek, Zemědělské družstvo DRUDAR Darkovice, obec Darkovice a město Hlučín, spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s., vlastníci některých propůjčených pozemků zejména Alena a Petr Gliwitzký a Ing. Tomáš Matýsek.

Smíšená honitba roku

Název honitby: Honitba Potštát
Přihlašovatel: Mgr. Stanislav Lach
Lokalita: Olomoucký kraj, okres Přerov

Anotace: V uplynulých 15-ti letech, kdy jsme uživateli honitby Potštát, provádíme řadu opatření ke zvýšení biodiverzity prostředí, zadržení vody v krajině, zvýšení hnízdních možností ptactva a života drobných živočichů včetně rybích společenstev a obojživelníků.

Významným vlivem při predaci volně žijících živočichů se stává silniční doprava, urbanizace prostředí a v neposlední řadě koncentrovaná zemědělská výroba. Myslivci se rovněž mohou podílet na opatřeních, která ekologickou stabilitu prostředí a všeho živého podstatně zlepší.

Alej nad srubem
Tůň Amerika

Technické parametry

V letošním roce v honitbě Potštát obhospodařujeme stromořadí v celkové délce cca 10 km, 6 vodních tůní, 5 malých vodních nádrží o celkové rozloze cca 7,5 ha. Vytvořili jsme 3 ochranné remízy na ploše cca 1,5 ha.

Náklady na realizaci

Zdroje: malé vodní nádrže a tůně vyjma lokality Boškov byly realizovány z mých osobních příjmů. Projekčně se na těchto stavbách podílela Mendlova univerzita v Brně zastoupená prof. V. Tlapákem. Výsadby stromořadí byly z velké části dotovány MŽP z programu péče o krajinu.

Autor realizačního projektu

Mgr. Stanislav Lach, správce honitby a myslivecký hospodář.

Smíšená honitba roku

Název honitby: Honitba Stráž Choryně
Přihlašovatel: Myslivecký spolek Stráž Choryně, z.s., Ing. Jindřich Šnejdrla
Lokalita: Zlínský kraj, okres Vsetín

Anotace: Honitba Stráž Choryně byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu ve Vsetíně dne 17.3. 1993. Celková výměra honitby je 1 207,5 ha, z toho výměra souvislých honebních pozemků je 1 059 ha. Po celou dobu existence společenstevní honitby byla vždy pronajata Mysliveckému spolku Stráž Choryně.

Zemědělská půda je užívána společností AGROTECH, spol s r.o. Poličná, lesní půda je vlastněna městem Valašské Meziříčí a obcí Choryně, vodní plochy jsou částečně tvořeny soustavou rybníků užívanou společností Haška spol. s r.o. Hustopeče a v menší míře toky řeky Bečvy a říčky Juhyně.

Honitba se nachází v katastrů obcí Choryně, Juřinka a Lhota u Choryně na soutoku řeky Bečvy a říčky Juhyně ve Zlínském kraji. Nadmořská výška honitby se pohybuje od zhruba 310 m n/m do 400 m n/m. V honitbě je normována zvěř drobná, konkrétně zajíc a bažant, ze zvěře spárkaté je normovaná zvěř srnčí. I přes veškerou snahu se nedaří naplňovat normované počty bažanta.

Technické parametry

Nedílnou součástí peče o honitbu je práce na zlepšování úživnosti. V honitbě máme myslivecké políčko o výměře 0,5 ha. Na vynikající úrovni je spolupráce s fy AGROTECH. Veškeré polní práce jsou předem konzultovány s vedením spolku, to vše s ohledem na ochranu volně žijících živočichů, nejen zvěře. I proto myslivci v době senoseče pravidelně před sečením prochází plochy a aplikují pachové repelenty, které velmi významně snižují riziko usmrcení zejména srnčat. Dále zemědělci pravidelně zakládají biopásy o výměře cca 45 ha. Nespornou výhodou tohoto přístupu je zelený pás krmení v době, kdy zbylá část ploch je sklizena a potravní nabídka je velmi omezená.

MS Stráž ve spolupráci se zemědělskou společností AGROTECH vytypovaly půdní bloky, na kterých bude v rámci přerušení odtokových linií zaseta směs jetele a trávy o celkové výměře 25 ha. Bude to další z kroků ke zlepšení biodiverzity a potravinové nabídky v honitbě.

Lesy naší honitby byly postiženy kůrovcovou kalamitou, proto členové spolku se aktivně zapojují při přípravě ploch na novou výsadbu po těžbě a aktivně napomáhají aktivně s ochranou kultur.

Náklady na realizaci

V letošním roce odpracovali členové spolku pro obec Choryně na správě a údržbě zelené infrastruktury 155 hodin v celkové částce 25. 000,- Kč; v rámci těchto aktivit byly také připravovány plochy pro výsadbu nových lesních kultur po kůrovcové kalamitě. Další náklady tvoří výdaje na pořízení certifikovaného osiva biopásů (cca 150 tis. Kč) a následná služba zemědělců při zapravení organické hmoty (posklizňových zbytků) do půdy, příprava půdy pro setí a samotné setí ve stanoveném termínu; výše nákladů za tyto činnosti se pohybuje v úrovni nejméně 180 tis. Kč.


HONITBA ROKU

Ročník 2017

Dne 23. června 2018 jsme na Národních mysliveckých slavnostech ocenili tři honitby, kde jejich správci hospodaří příkladným způsobem. Jak? O tom můžete číst v prezentaci jednotlivých projektů níže.

Polní honitba roku

Honitba: Podivín, Ladná
Přihlašovatel: Zbyněk Ondrák
Lokalita: Jihomoravský kraj

Anotace: Obec Podivín je typické jihomoravské městečko, v jehož okolí převažuje zemědělská krajina s velkými monokulturními půdními bloky. Jako myslivec jsem již dlouho vnímal nepříznivý vliv tohoto hospodaření na stavy drobné zvěře a přírody vůbec. A protože jsem sám byl vlastníkem zemědělské půdy, začal jsem realizovat přírodě blízká opatření na svých pozemcích a později jsem i za účelem těchto opatření pozemky přikupoval a zemědělsky hospodařil.

Od roku 2014 se nám podařilo vytvořit a zrealizovat 9 projektů, které jistě přispěly ke zlepšení ekologické stability v daných lokalitách a jsou zároveň i významnými krajinnými prvky.

Námi vybudované lokality se také staly oblíbeným cílem obyvatel okolních obcí a také žáků místních škol v rámci výuky přírodovědy.

Technické parametry

Provedli jsme zatravnění 1,8 ha orné půdy, vysadil celkem 300 ks převážně ovocných stromů, průběžně vyseli cca 1ha biopásů, obnovili 1 ha lužní louky.

V katastru sousední obce Ladná se nachází největší projekt – soustava tůní a mokřadů, zatravnění orné půdy luční směsí, výsadba ovocných i lesních stromů a keřů – na celkové ploše 6,5 ha, včetně vodních ploch o rozloze 1,2 ha. Součástí této lokality jsou vybudované biotechnické objekty – broukoviště, plazníky apod.

Náklady na realizaci

Vlastní náklady na nákup pozemků a osiv, stromků atd. činily cca 1,2 mil. Kč.

Další projekty (výsadby stromků a zatravnění) byly podpořeny z dotačních programů OPŽP a POPFK v celkové výši cca 290 tis. Kč.

Na projekt „Revitalizace tůní Ladná – Hluboký kout“ ve spolupráci s Ing. Havlíčkem z Ateliéru Fontes, jsme získali podporu z OPŽP v celkové výši 4,9 mil. Kč.

Smíšená honitba roku

Dotčené území: k.ú Čilá, k.ú Hradiště, k.ú Podmokly, pozemky ve vlastnictví a užívání k zemědělskému hospodaření, rodinným statkem u Hájků, v rámci honitby Kamenná.
Přihlašovatel: Hájek František
Lokalita: Plzeňský kraj, okres Rokycany

Anotace: Řádná péče o zemědělskou krajinu a tím i ochrana životního prostředí zvěře budí překvapivě negativní reakce nejen u zemědělců, ale paradoxně i u myslivců. Při získávání informací z odborné literatury, ať již české či zahraniční jsem zjistil, že v popisech jak chovat jednotlivé druhy zvěře je nezanedbatelná část věnována úpravám krajiny. Tedy zvýšení potravní a krytové nabídky. Pro mě je zejména smutným faktem, že o faktory působících na kvalitu a početnost zvěře se většina myslivců začne zajímat až v době, kdy není možno daný druh zvěře z důvodu nízkých stavů lovit. Přitom je nutné si uvědomit, že živočichové polních ekosystémů, tedy i drobná zvěř jsou bioindikátorem stavu životního prostředí. Současný stav většiny zemědělského, ale i mysliveckého hospodaření v rámci dlouhodobé udržitelnosti je tedy nevyhovující. Zhoršující se stav krajiny na dotčeném území nás dovedl k myšlence zvrátit nepříznivě se vyvíjející situaci. A to fyzicky přímo na dotčeném území. Úpravami v honitbě se zabýváme od roku 2003. Jedná se o jednoletá, víceletá a trvalá opatření.

Jednoletá – biopásy krmné a nektarodárné, zvěřní políčka, meziplodiny, podsevy a úhory

Víceletá – jetelotravní pruhy, zatravněné souvratě, dočasné remízky

Trvalé – aleje a sady ovocných stromů, liniové remízky, solitérní stromy, osevní postup, vodní plochy, snížené používání průmyslových hnojiva a chemických látek k ochraně rostlin.

Technické parametry

V roce 2018 bude oseto, biopásy krmné – 18 ha (24 ks, o délce 9000 m), biopásy nektarodárné- 5,50 ha (8 ks o délce 2700 m), zvěřní políčka – 7 ha (8 ks), meziplodiny a podsevy asi 80 ha, jetelotravní pruhy a zatravněné souvratě – 5 ha (6ks), topinambury – 1,5 ha (4 ks), aleje a sady ovocných stromů – 300 ks (2 sady a 20 alejí, od letních až po zimní odrůdy, jabloně, hrušně, švestky, třešně, višně, jeřáby), liniové remízky – 100 m, vodní plochy a mokřady (cca 700 m čtverečných ploch), sedmihonný osevní postup. Počet různých kulturních rostlin každoročně osévaných na pozemcích se pohybuje v rozmezí 40 až 50 druhů. Potěšitelným jevem je i zvýšená početnost druhů doprovodných rostlin, z nichž je většina léčivých.

Náklady na realizaci

Většinu spotřeby nákladů strojních, pracovních, duševních hradíme z vlastních zdrojů. Finanční prostředky získáváme, z dotací SZIF (platba na plochu, greening, dotace na agroenvironmentálně- klimatická opatření atd.), z vlastních zdrojů, stromořadí byla vysázena za podpory z AOPK (Správa CHKO Křivoklátsko). Část stromořadí a sadů ovocných stromů byla vysázena pomocí brigádnické činnosti členů MS Podmokly z.s., které má dotčenou honitbu pronajatou. Celkové náklady za období 2003 až 2018 jsou těžko vyčíslitelné a v podstatě i nedůležité. Protože těžko ohodnotitelné jsou přínosy z produkčních funkcí (potravní nabídka pro zvěř, produkce zvěřiny, nektaro a pylodárnost, produkce ovoce, léčivky, produkce dřeva), ale zejména prakticky neocenitelné mimoprodukční funkce (kryt, ochrana proti větrné a vodní erozi, zadržování vody v krajině, orientační, zvýšení biodiverzity, pedagogická, estetická, působící na lidskou mysl a v neposlední řadě možnost pozitivně prezentovat myslivost a hlavně myslivce jako nedílnou součást a nutnost při dlouhodobě udržitelném obhospodařování krajiny a zvěře).

Lesní honitba roku

Honitba: ŠLP Křtiny
Přihlašovatel: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Lokalita: Jihomoravský kraj, okres Blansko

Anotace: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, je držitelem a uživatelem honitby ŠLP Křtiny. Honitba je účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně, nachází se mezi krajským městem Brnem a okresním městem Blansko.

Celková výměra honitba činí 9493 ha, lesní pozemky zaujímají 92 % plochy, orná půda 5 %, travní porosty 2 %, vodní a ostatní plochy 1 %.

Nadmořská výška honitby je od 250 m n.m. v údolí řeky Svitavy až po 574 m n.m. na nejvyšším bodě honitby, kterým je vrch Proklest. Reliéf terénu je velmi členitý, hluboce zaříznutá údolí s prudkými stráněmi a bočními žleby protínají celou honitbu. Především se jedná o údolí řeky Svitavy a na ně navazující údolí Křtinského potoka. Přibližně jedna třetina výměry honitby je součástí CHKO Moravský kras.

Hlavní zvěří je zvěř srnčí a zvěř černá. Z dalších druhů spárkaté zvěře je v honitbě normována zvěř mufloní a zvěř jelení. Z drobné zvěř je normován zajíc polní a bažant obecný. Stavy drobné zvěře jsou dlouhodobě na nízké úrovni.

Cílem mysliveckého hospodaření je chov zvěře v co nejpřirozenějším prostředí v souladu s hospodařením lesnickým. Základem lesního hospodaření je trvale udržitelný rozvoj lesů, preferujících přirozenou obnovu lesních porostů s bohatou druhovou skladbou.

Zlepšování podmínek pro zvěř

Během uplynulých let jsme realizovali v honitbě řadu opatření, s cílem zkvalitnit podmínky pro chov zvěře. V lesní honitbě šlo především o zakládání a údržbu políček a pastevních ploch pro zvěř. Samozřejmostí je údržba sítě lesních okrasných palouků, zvyšujících estetickou hodnotu lesního prostředí a současně obohacujících potravní možnosti zvěře.

Problematiku posledních let, nedostatek vody v krajině a její dostupnost, se snažíme řešit budováním mokřadů, tůní a napajedel.

Náklady na realizaci

Příspěvky na myslivecké hospodaření z rozpočtu Ministerstva zemědělství: V letech 2012, 2015, 2016 a 2017 byly čerpány příspěvky na zakládání a údržbu políček pro zvěř o celkové výměře 38,38 ha, výše dotace činila 199 tis. Kč Budování 17 ks napajedel v letech 2015 a 2017, dotace 17 tis. Kč


HONITBA ROKU

Ročník 2016

Do ročníku 2016 soutěže Honitba roku se přihlásilo pět projektů.

Projekt č. 1: Ing. Marek Daňhel – Honební společenstvo Albrechtice
Projekt č. 2: Petr Chlumecký – Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice
Projekt č. 3: Kinský dal Borgo, a.s. – Obora Kněžičky – Stará Báň
Projekt č. 4: JUDr. Jiří Sehnal – Honitba Vinaře
Projekt č. 5: Josef Vacík – Honební společenstvo Bavorovice – České Vrbné

Projekt č. 1

Přihlašovatel: Ing. Marek Daňhel
Název honitby: Honební společenstvo Albrechtice
Lokalita honitby: Hlavní 612, Albrechtice 735 43, okr. Karviná

Anotace: Nedílnou součástí mysliveckého hospodaření, i zákonnou povinností uživatele honitby, je zlepšování podmínek pro život zvěře. Změny v systémech zemědělského hospodaření, průmyslová výroba, silniční dopravy a urbanizace jsou silně působící vlivy, které výrazně ovlivňují prostředí pro život všech volně žijících organismů. Myslivci mají řadu možností při své činnosti realizovat opatření, která zvýší ekologickou stabilitu prostředí a vytvoří lepší prostor pro život všeho živého, tedy i nás lidí.

Albrechtické paseky před tvorbou tůně (prosinec 2013)
Tůně na Albrechtických pasekách (listopad 2016)

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Členové Honebního společenstva Albrechtice, členové Mysliveckého spolku Albrechtice-Sosny, dobrovolníci a nadšenci z řad včelařů a občanů Obce Albrechtice, kterým není lhostejné prostředí ve kterém žijí a budou žít jejich děti.

Náklady na realizaci

Zdroje: zemědělské dotace MZe 198.791 Kč, vybrané činnosti mysliveckého hospodaření dotace MZe 145.450 Kč, Ing. Marek Daňhel 91.249 Kč, příspěvek z rozpočtu obce Albrechtice 50.000 Kč, honební společenstvo Albrechtice 30.000 Kč, dotace MŽP program péče o krajinu 12.000 Kč, Ing. Milan Smelík 20.000 Kč, příspěvek společnosti AWT 10.000 Kč .

Celkové náklady za 10 let od roku 2007 byly 557.490 Kč.

Technické parametry

V roce 2016 obhospodařujeme v honitbě Albrechtice celkem 17,15 ha políček pro zvěř. Obnovili jsme a udržujeme na 5 lokalitách celkem 1,5 ha vodních ploch. Vytvořili jsme biocentrum s mokřadním ekosystémem Tůně na albrechtických Pasekách 0,05 ha. Remíz na Pastvinách 250 m. Stromořadí myslivců 400 m.

Fotogalerie myslivecká políčka

Fotogalerie Tůně na albrechtických Pasekách

Fotogalerie výsadba remízu na pastvinách a stromořadí myslivců a včelařů v Albrechticích

Projekt č. 2

Přihlašovatel: Petr Chlumecký
Název honitby: Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice, Nová Ves pod Pleší
Lokalita honitby: K.Ú. Starý Knín, pozemky p.č. 920/2 (zalesněno v r. 2009) a 916/2 (zalesněno v r. 2015), Tyršova 107, 262 04, Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram

Anotace: V návaznosti na aktivity MS související s vypouštěním zvlášť ohroženého druhu koroptve polní, jsme v r. 2006 začali s oslovováním majitelů pozemků s možností pronájmu jejich pozemků za účelem zřizování mysliveckých políček. K těmto aktivitám nás motivovaly i soudní spory se zemědělskou společností, kdy v období let 2002-2004 byly na naše MS podány žaloby na škody způsobené zvěří v celkové výši cca 450.000 Kč (náklady na právní zastupování byly ve výši cca 150.000 Kč). Postupně si tak naše MS pronajalo cca 12 ha zemědělské půdy za účelem osévání mysliveckých políček, roztroušených po honitbě. K těmto 12ti ha MS zakoupilo první pozemky v honitbě o výměře 6,2 ha. Finanční prostředky na nákup pozemků jsme získali za prodej odchycených zajíců. Vytyčením pozemků v terénu, které jsou ve vlastnictví MS a pozemků pronajatých, došlo zároveň k rozdělení obrovských lánů monokultur a alespoň k minimálnímu zpestření krajiny a zvýšení její úživnosti.

Myslivecký spolek je přihlášen jako zemědělský subjekt – aktivní zemědělec u SZIF. Vzhledem k tomuto opatření můžeme čerpat dotace na zalesnění zemědělské půdy, v minulém zemědělském období též na dotační titul biopásy. Na zalesněné pozemky navazují nesečené traviny (myslivecká políčka dle pravidel pro podporu vybraných mysliveckých činností), po obvodu v minulosti oseté biopásem o š. 12 m, od r. 2015 době pruhem jarní obiloviny. Oba vysázené lesíky byly v minulosti součástí cca 75 ha lánu monokultur zemědělských plodin. Vysázením lesíků jsme vytvořili významné krajinotvorné prvky s vyšším stupněm ekologické stability. Lesík vysázený v roce 2009 byl v roce 2016 odplocen a plní funkci krytu pro zvěř a ostatní živočichy. Lesík vysázený v r. 2015 zůstává zatím zaplocen (podmínka dotace). Oplocenky jsou též jedním z míst, do kterých poměrně s úspěchem vypouštíme již cca 20 let koroptev polní.

Lokalita při výsadbě 2009
Lokalita na podzim 2016

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Projekty zalesnění na oba lesíky vypracoval po konzultaci s představami členů MS Hubert Malá Hraštice Ing. Zdeněk Mařík, odborný lesní hospodář, bytem polesí Svatá Anna, Dobříš 300, 26301, licence č. ŽP 6093/2005-iO, e-mail cindamarikova@seznam.cz na základě typologie ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Dodavatelská firma

Lesík 920/2 výhradně členové MS, lesík 916/2 členové MS + firma Nakládal – zalesňovací služby

Náklady na realizaci

Lesík p.č. 920/2 cca 170 tis. včetně oplocenky

Lesík 916/2 zatím cca 210 tis. (včetně oplocenky – náklady se zvedly vzhledem k velkému suchu v r. 2015 a 2016, kdy muselo být dosázeno cca 2/3 sazenic původní výsadby).

V nákladech není promítnuta práce, kterou odpracovali každý rok členové MS při prvním vysazování lesíků, následném dosazování v dalších letech a každoročním velmi fyzicky náročné ožínání všech sazenic.

Financováno z vlastních zdrojů a následně uplatněna dotace SZIF – zalesňování zemědělské půdy. V ceně není zahrnuta cena za nákup pozemků (350.000 Kč)

Doba realizace

Lesík 920/2 – první výsadba 2009, dosazování 2010-11, každoroční ožínání všech sazenic 2009-2012 (cca 9 000 sazenic)

Lesík 916/2 – první výsadba 2015, dosazování 2016, každoroční ožínání všech sazenic 2015 a 2016 (cca 9.000 sazenic)

Políčka – každoroční náklady cca 40.000 Kč na přípravu půdy (orba, vláčení a setí + nájmy vlastníkům ve výši 2.000 tis/ha) a na osivo pro biopásy (od r. 2009 do r. 2014) od r. 2015 na obilné pruhy o výměře cca 3 ha a jetelotravní políčka o celkové výměře cca 14 ha (nejen u lesíků) ale po celé honitbě – financováno z plateb SAPS (na plochu) od SZIF a z plateb MZe na podporu vybraných mysliveckých činností – zakládání políček pro zvěř.

Roční náklady na myslivecká políčka a biopásy: 40.000 Kč, od r. 2008 – 2016 celkem 360.000 Kč. Celkové náklady činí 740.000 Kč.

Technické parametry

Myslivecká jetelotravní políčka roztroušeně v celé části honitby. Ve většině případů jsou po obvodu jetelotravních políček, ponechaných „na divoko“ osety obilné pruhy o š. 12 m (do r. 2014 biopásy). Celková výměra jetelotravních ploch cca 14 ha, celková výměra obilných pruhů cca 3ha.

K těmto výměrám lze ještě započítat 6,2 ha obhospodařovaných mojí osobou (Petr Chlumecký), kdy jako zemědělec veškerou úrodu nechávám pro zvěř (do roku 2014 jsem na mnou obhospodařovaných plochách oséval pouze biopásy – v současné době jarní obilovina). Další 2 pruhy o celkové výměře cca 0,6 ha ponechává drobný zemědělec – člen našeho MS Milan Dvořáček. Do roku 2014 oséval 2 ha biopásů další zemědělec Pavel Pleiner.

Projekt č. 3

Přihlašovatel: Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Název honitby: Obora Kněžičky – Stará Báň
Lokalita honitby: Katastrální území Kněžičky, okres Nymburk

Anotace: Předmětem projektu byla opatření vedoucí ke zlepšení biodiverzity a zvýšení ekologické stability lesních porostů v NRBC „Žehuňská obora“. V rámci realizace akce došlo k rekonstrukci porostů s převahou jasanu napadených houbovým patogenem Chalara fraxinea, a dále byla realizována změna druhové skladby nepůvodních porostů smrku a borovice. Součástí projektu byla výsadba dřevin vhodné druhové skladby a byla provedena jejich mechanická a chemická ochrana.

Jasanový porost napadený houbou Chalara fraxinea (situace před úpravou)
Jedle a buky tři roky po výsadbě

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Bc. Martin Polívka DiS, Chlumec nad Cidlinou; Bc. Michal Prouza, Chlumec nad Cidlinou

Dodavatelská firma

Kinský dal Borgo, a.s.; Jaroslav Fikera; Ing. Josef Štěpán

Náklady na realizaci

Celkové náklady činí 2.245.039 Kč.

Podpořeno z Operačního programu životní prostředí částkou 1.252.397 Kč

Technické parametry

V rámci realizace bylo nově založeno a obnoveno 16,87 ha lesních porostů s druhovou skladbou podporující zvýšení biodiverzity a ekologické stability lesních porostů jako přirozeného prostředí pro zvěř a další rostlinné a živočišné druhy. Celkem bylo vysázeno 137.160 ks sazenic dubů, habrů, lip, jilmů, třešní, buků a jedlí a vybudováno 7,77 km oplocenek na ochranu nově vysázených sazenic před zvěří v prvních letech po výsadbě.

Projekt č. 4

Přihlašovatel: JUDr. Jiří Sehnal
Název honitby: Honitba Vinaře
Lokalita honitby: Vinaře, okres Kutná Hora

Anotace: Ozeleňovány byly jak obecní, tak i vlastní (zakoupené) pozemky, které byly vybírány tak, aby co nejvíc rozčlenily velké půdní bloky. Kromě toho byli přesvědčeni i někteří další vlastníci honebních pozemků, aby tyto poskytli k zalesnění nebo k vybudování remízů. Zalesňování orné půdy bylo prováděno lesnickým způsobem, dílem za použití techniky – sázecího stroje, většinou však šlo o ruční výsadbu. Sadební materiál byl až na drobné výjimky nakupován ve Školním lesním podniku Kostelec nad Černými Lesy a v Lesoškolkách Řečany nad Labem. Vždy se jednalo o uznávanou, certifikovanou sadbu. Trávní osivo bylo v prvních letech nakupováno u Výzkumného ústavu v Libišanech, v posledních letech pak bylo trávní osivo nakupováno u firmy Agrostis. Ekologické zemědělské osivo pak bylo nakupováno od certifikovaných producentů dle seznamu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Lokalita před úpravou
Lokalita po úpravě (foto Jan Strnad)

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Realizační tým je tvořen především průběžně se měnícím aktivem dobrovolníků, ve kterém převažují zejména myslivci, nejsou však jediní. Projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny připravoval Ing. Mirko Zedník, který kromě toho, že je předseda představenstva zemědělské firmy, jež v dané lokalitě ekologicky hospodaří, je též nadšeným amatérským krajinářem. Projekty k zalesnění orné půdy byly vypracovány Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, čímž byla vysoká odbornost zaručena.

Dodavatelská firma

Dodavatelé jednotlivých dílčích prací nejsou nijak specializovaní a jsou vybíráni z okolí, především z důvodů ekonomické úspornosti.

Náklady na realizaci

Náklady byly průběžně hrazeny z vlastních zdrojů, v roce 2015 a 2016 byly čerpány dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny z programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny. Od roku 2014 jsou také čerpány „myslivecké“ dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje. Výše těchto dotací je však prakticky zanedbatelná.

Při zemědělské činnosti jsou od roku 2015 čerpány obvyklé dotace na plochu, platné pro ekologické zemědělství. Ačkoliv práce pokračují a budou pokračovat i v příštích letech, už nyní honitba slouží jako inspirační zdroj pro mnohé další myslivecké spolky v okolí a názorně ukazuje, jakého pokroku je možné v této činnosti dosáhnout. Tento stav umožňuje provádět v omezeném rozsahu i příslušnou edukativní činnost, která už má první konkrétní výsledky.

V roce 2015 byly uskutečněny dva projekty, jejichž náklady činily 296 653,72 Kč (Výsadba Lovčice) a 69 905,69 Kč (Lesní tůň Vinaře). Celkové náklady od roku 2001 činí cca 4 000 000,- Kč.

Projekt č. 5

Přihlašovatel: Josef Vacík, Žižkova 240 Hluboká nad Vltavou 373 41
Název honitby: Honební společenstvo Bavorovice – České Vrbné
Lokalita honitby: Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice

Anotace: Využití pozemků k Úses cca 8 ha ploch biokoridorů. Protínají celou honitbu a vytváří možnosti krytu pro drobnou zvěř a migrace. Poskytují pestrou možnost potravy. Skupinky keřů stromů mají i význam krajinotvorný v polních celcích. Prvky ÚSES jsou doplněny 2 ha mysliveckých políček, napajedly a biopásy.

Okolí Bavorovic před úpravami (2003)
Okolí Bavorovic po úpravách – biokoridory (2016)

Projektant opatření a autor realizačního projektu

Ing. Marek Valenta IČO 45024383

Dodavatelská firma

Ing. Marek Valenta IČO 45024383, Strouha 237 Třeboň, +420 602 465 080

Náklady na realizaci

Celkové náklady činí 259 204,- Kč.

Program péče o krajinu MŽp pro rok 2004.

Technické parametry

oseté pásy o šíři 16 a 20 m celková ploch 8 ha; myslivecká políčka 2 ha

Scroll to Top