Základní informace o soutěži

HONITBA ROKU

Základní informace o soutěži

ČMMJ se v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společenskému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny, založeném na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí.

Evropská úmluva o krajině požaduje zajištění udílení ocenění aktivit směřujících ke komplexnímu pojetí a udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe. Za tímto účelem po vzoru Ministerstva životního prostředí, které uděluje Cenu české krajiny a SPÚ ČR, které pořádá soutěž „Společné zařízení roku“ přichází i Českomoravská myslivecká jednota, z.s. s vlastní soutěží, která nese název Honitba roku. Očekává se, že soutěž se bude každoročně opakovat s tím, že nominovat úspěšné řešitele projektů budou Okresní myslivecké spolky.

Dle pravidel připravovaných Ekologickou komisí ČMMJ budou vyhlašovány tyto kategorie:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do konce kalendářního roku, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.

Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených honiteb zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity (za účelem prezentace správné praxe na www.cmmj.cz). Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (autora realizačního projektu, dodavatelské firmy) ručí vždy přihlašovatel.

Smyslem ocenění Honitba roku je atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.

Soutěž primárně slouží jako ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe především mezi mysliveckou, ale i nemysliveckou veřejností.

Scroll to Top